Feeding our slave-pet
Feeding our slave-pet
Nylon Monkey
Nylon Monkey
Lick our dirty boots, slave!
Lick our dirty boots, slave!
Foot Magazine Queen
Foot Magazine Queen
Lick her old chucks!
Lick her old chucks!
Sweaty socks and dirty feet
Sweaty socks and dirty feet